Anunturi Importante

 

Direcţiile pentru agricultură judeţene sunt responsabile cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale .

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcţiile pentru agricultură judeţene exercită funcţia de autoritate competentă la nivel judeţean prin care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) asigură implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

Direcţiile pentru agricultură judetene asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniul de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

Organizarea și funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui este reglementată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186 / 2014 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină și de Creștere a Precipitaţiilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 860 din 16 noiembrie 2016 privind organizarea, funcţionarea și stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene și a municipiului București, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2153/R/13.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice - cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene și a municipiului București, ale Ordinului MADR nr. 2132/R/2016 privind aprobarea Regulamentului — cadru de organizare și funcţionare a direcţiilor pentru agricultură judeţene și a municipiului București.

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui ( D.A.J. Vaslui) este serviciul public deconcentrat, aflat în subordinea M.A.D.R. si este condusă de un director executiv.

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui, este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În subordinea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui funcţionează Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui, instituţie cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, a cărui buget se aprobă de conducătorul acesteia, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

Compartimentele funcţionale din structura Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul M.A.D.R.

Link-uri Utile